Dovanoto turto paveldėjimas ir nepilnamečių asmenų paveldėjimo klausimai

  Mirus artimam giminaičiui ar šeimos nariui yra susiduriama su paveldėjimo klausimais, t. y. kokiomis dalimis paveldima, kas turi pirmumo teisę į paveldėjimo priėmimą ir pan. Į Teisės kliniką kreipėsi interesantas, kuris prašė išaiškinti ar galima atsiimti dovanotą nekilnojamąjį turtą kai apdovanotasis jau yra miręs, jei, ne, prašė išaiškinti ar mirusiojo nepilnametis vaikas paveldės bent dalį po tėvo mirties likusio turto.

  Atsakant į ineteresanto klausimą dėl dovanojimo sutarties panaikinimo buvo nurodyta, kad svarstyti apie dovanojimo sutarties panaikinimą būtų sudėtinga, nes dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Kai apdovanotasis tyčia nužudo dovanotoją, teisę pareikšti ieškinį dėl dovanojimo panaikinimo turi dovanotojo įpėdiniai. Dovanotojas taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, jeigu apdovanotasis su jam dovanotu turtu, turinčiu dovanotojui didelės neturtinės reikšmės, elgiasi taip, kad kyla reali to turto žuvimo grėsmė (CK 6.472 str). Konkrečiu atveju apdovanotasis jau buvo miręs, tad panaikinti dovanojimo sutartį nustatyta tvarka neįmanoma, nes tam nėra būtinų įstatyme nustatytų sąlygų.

  Konsultacijos metu buvo paminėta ir tai, kad tėvų dovanotas turtas, yra (buvo) mirusio sūnaus asmeninė nuosavybė (CK 3.89 str. 1 dalies 2 punktas). Tad mirusiojo sūnus, interesnato anūkas, yra pirmos eilės įpėdinis. CK yra numatyta, jog palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais (CK 5.13 str.). Atsižvelgiant į nagrinėjamą situaciją, mirusiojo sutuoktinė paveldėtų ¼ dovanoto turto, o mirusiojo sūnus ¾ dovanoto turto. Tuo atveju, jei įpėdinis yra nepilnametis, jo vardu veikia atstovai pagal įstatymą (tėvai arba globėjai), jie ir išreiškia nepilnamečio valią dėl palikimo priėmimo arba atsisakymo jį priimti. Tačiau turi atstovauti tiesioginius vaiko interesus.

  TEISMO LEIDIMAS – BŪTINA NEPILNAMEČIO PAVELDĖJIMO SĄLYGA

  Užtikrindamas vaiko turtinių teisių apsaugą, įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje įtvirtino tėvų ir vaikų turto atskyrimo modelį (CK 3.161 straipsnio 4 dalis). Jo taikymas lemia tam tikras pareigas tiek tėvams (pavyzdžiui, tvarkyti savo nepilnamečių vaikų turtą išimtinai vaiko interesams), tiek ir tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, nenukreipti išieškojimo į nepilnamečių vaikų turtą pagal tėvų kreditorių reikalavimus). Nepaisant tėvų ir vaikų turto atskyrimo, tėvai turi nemažai teisių, susijusių su jų nepilnamečių vaikų nuosavybe (CK 3.185 straipsnio 1 dalis). Siekiant, kad šių teisių įgyvendinimas atitiktų geriausius vaiko interesus, įstatymų leidėjas įtvirtino išankstinę teismo kontrolę tėvams sudarant sandorius, susijusius su nepilnamečio vaiko turtu (CK 3.188 straipsnis). Paveldėjimo teisiniuose santykiuose ši kontrolė įgyvendinama teismui pagal nepilnamečio vaiko tėvų prašymą sprendžiant, ar išduoti leidimą tėvams savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą. Tokia kontrolė yra vienas iš būdų, kuriais užtikrinama nepilnamečio vaiko turtinių teisių, taip pat viešojo intereso apsauga.

  Atsižvelgdamas į tai, kad nepilnamečių vaikų turtinių teisių apsauga suinteresuota visa visuomenė, kad paveldėjimas – vienas iš nedaugelio būdų, kuriais nepilnamečiai vaikai realiai gali įgyti nuosavybės teisę, kad įstatymų leidėjas teismams suteikė itin reikšmingą vaidmenį užtikrinant nepilnamečių vaikų turtines teises.

  Išankstinė nepilnamečio vaiko teisės paveldėti sąlyga yra teismo leidimas. Tai viena iš nepilnamečio vaiko paveldėjimo teisės įgyvendinimo teisminės kontrolės formų. Remiantis CK 3.188 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta nuostata, tėvai turi gauti išankstinį teismo leidimą savo nepilnamečių vaikų vardu tiek priimti, tiek atsisakyti priimti palikimą.

  Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikos

  Konsultantai Ieva Vieraitytė, Juras Survila, Kasparas Radkevičius ir Rugilė Urbonaitė