Teisės klinikos studentai konsultavo dėl šeimos teisinių santykių

  Į kliniką kreipėsi asmuo su klausimu ar gali būti pagrįstas reikalavimas išieškoti piniginę sumą iš motinos, jeigu vaiko tėvui ir valstybei mokant vaiko išlaikymo pinigus susidarė permoka? Į klausimą atsakinėja teisės studijų programos IV-ojo bei V-ojo kurso studentai.

  Klientei tokiu atveju buvo išaiškintos jos teisės ir pareigos. Susidarius situacijai, kai vaiko išlaikymui vieno iš tėvų yra mokami pinigai pagal privalomai mokėtiną sumą, tačiau jos nemokant ar mokant ją dalimis valstybė tai daro už juos išmoką gaunantis asmuo įgyja pareigą grąžinti permokėtą piniginę sumą, o taip pat valstybė įgyja teisę tą sumą išieškoti iš skolininko (šiuo atveju t.y. vieno iš tėvų).

  Konsultuodamos klientę, mes rėmėmės teisės aktais bei teismų praktika, kurioje nurodoma, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 ir 6.63 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta (CK 6.237 straipsnio 1 dalis).

  Remiantis Lietuvos respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 straipsniu, kuris reglamentuoja išmokų neprimokėjimą, permokėjimą ir išskaitymą iš jų, savivaldybės administracija privalo informuoti išmokos gavėją apie jo pareigas ir aplinkybes, turinčias įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui. Dėl savivaldybės administracijos kaltės neprimokėta išmokos suma išmokama už visą praėjusį laiką savivaldybės administracijos sprendimu. Dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Iš gavėjui priklausančios išmokos išskaitoma ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos išmokos sumos per mėnesį tol, kol bus visiškai padengta išieškoma suma. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

  Remiantis civiline byla Nr. E2A-564-440/2019, kurioje buvo nagrinėjama analogiška situacija mūsų klientės atvejui, matome susiformavusią praktiką, jog pašalpos gavėjas, šiuo atveju, vaikų mama, turi pareigą laiku pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie apie vaikų tėvo pradėtą mokėti išlaikymą. Šioje byloje, kaip ir mūsų klientės atveju, atsakovė šios pareigos laiku neįvykdė.

  Taigi, remiantis anksčiau išvardytomis teisės normomis bei teismų praktika,, darome išvadą, jog mūsų klientė turi pareigą grąžinti susidariusią permoką valstybei.