Teisės klinikos studentai konsultavo dėl dovanojimo sutarties panaikinimo

  Šią savaitę į Teisės kliniką atvyko sutuoktiniai, kurie 1998m. savo dukrai padovanojo žemės sklypą, tačiau dabar nori jį atgauti, t.y, panaikinti dovanojimo aktą. Kaip panaikinimo priežastį sutuoktiniai nurodė pašlijusius santykius su dukerimi. 

  Dovanojimo panaikinimą reglamentuoja LR Civilinis kodekso šeštosios knygos skyriaus “Prievolių teisė” 6.472str.: 

  1. Dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Kai apdovanotasis tyčia nužudo dovanotoją, teisę pareikšti ieškinį dėl dovanojimo panaikinimo turi dovanotojo įpėdiniai.

  2. Dovanotojas taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, jeigu apdovanotasis su jam dovanotu turtu, turinčiu dovanotojui didelės neturtinės reikšmės, elgiasi taip, kad kyla reali to turto žuvimo grėsmė.

  3. Kai dovanojimas panaikinamas, apdovanotasis privalo grąžinti dovanotą turtą, jeigu jis dovanojimo panaikinimo metu yra išlikęs, dovanotojui pagal šios knygos normas, reglamentuojančias restituciją.

  4. Šiame straipsnyje numatytais pagrindais reikalauti panaikinti dovanojimą dovanotojas ar jo įpėdiniai gali per vienerių metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo tos dienos, kurią jie sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokio pagrindo atsiradimą.

  5. Šio straipsnio taisyklės netaikomos, kai dovana buvo buitinio pobūdžio ir nedidelės vertės.

   Atsižvelgiant į tai jog, dovanojimas vyko prieš daugiau nei 20 metų, o taip pat ir į tai, jog santykiai su dukerimi, pasak tėvų, pablogėjo prieš 7 metus galime teigti, jog ieškinio  vienerių metų senatis yra praleista, o terminą atnaujinti galima tik dėl svarbių priežasčių, kurių klientai nenurodė. Nagrinėdami situacija atsižvelgėme ir į tai jog dovanojimo sandoris buvo patvirtintas notaro todėl yra teisiškai galiojantis. Svarbu paminėti, kad papildomų sąlygų tokių kaip “globa, priežiūra senatvėje, ar išlaikymas” ,pasirašydami dovanojimo sutartį, klientai nebuvo nusimatę.