Teisės klinikos studentai konsultavo dėl dovanojimo panaikinimo

  Į teisės kliniką kreipėsi moteris norėdama išsiaiškinti, ką reikia daryti norint panaikinti dovanojimo sutartį, kuria ji padovanojo motinai po tėvo mirties paveldėto namo dalį. Motinai tapus vienintele namo savininke, pastaroji nusprendė namą parduoti. Iki dovanojimo sandorio sudarymo tarp mamos ir dukros buvo žodinis susitarimas, kad motinai namą pardavus, ji dukrai nupirks butą, tačiau raštu joks susitarimas įformintas nebuvo. Moteris baiminosi, kad liks be gyvenamos vietos.

  Iš esmės pats dovanojimas yra sandoris, todėl galioja ir visi sandorių negaliojimo pagrindai.
  LR CK 1.90 str. 1d. numatyta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis.
  LR CK 1.91 str. numatyta, kad sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu dėl apgaulės, o apgaulė kaip tokia suprantama ir kaip sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių.
  LR CK 6.472 str. yra numatyta dovanotojo teisė kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo. Toks nekilnojamojo turto dovanojimo sandoris gali būti ginčijamas teisme pareiškiant ieškinį dėl dovanojimo sandorio nuginčijamo ir pripažinimo negaliojančiu, jei, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Pažymėtina, kad straipsnyje nėra detalizuota, kokie veiksmai yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu.

  Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog jei sandorio šalis sieja kraujo giminystė (LR C K 3.135 str.), kuri yra ne tik teisinis, bet ir moraliniu požiūriu reikšmingas ryšys, tai moralinės giminaičių pareigos suponuoja tarpusavio pagarbą, pagal galimybes – savitarpio paramą ir globą. Siekiant užtikrinti viešąjį interesą, atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikymo adekvatumą, bet koks dovanojimo sutarties šalių santykių pablogėjimas negali būti pagrindas panaikinti šią sutartį, CK 6.472 str. dovanojimo sutarties panaikinimas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, o jos taikymas siejamas su atitinkamais teisiniais pagrindais – apdovanotojo veiksmais, demonstruojančiais ypatingą nedėkingumą dovanotojui, nepateisinamais pagal visuotinai pripažįstamas moralės nuostatas.

  Apibendrinant – ieškinį teikiantis asmuo turi turėti pagrįstus ir neabejotinus motyvus dėl tokio sandorio panaikinimo. Terminas tokiems ieškiniams teikti yra vieneri metai, tad įvertinus moters sunkią finansinę padėtį, jokių dokumentų neturėjimą – buvo rekomenduota kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu paskirti nemokamą advokatą, kuris moters vardu pateiktų ieškinį teismui.