Teisės klinikoje Kauno rajono gyventojas konsultavosi dėl testamento sudarymo

  Šią savaitę VDU Teisės klinikoje buvo konsultuotas Vincas Bačinskas. Klientui kilęs klausimas, ar sudarius testamentą pas notarą ir jį panaikinus bei sudarius antrąjį testamentą, pirmasis testamentas yra panaikinamas?

  Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą testamentai yra skirstomi į rūšis: oficialieji ir asmeniniai. Oficialieji testamentai – tai testamentai, kurie sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinti notaro arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno atitinkamoje valstybėje. Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba. Testamento sudarymo datos ir vietos ne nurodymas daro testamentą negaliojantį tik tuo atveju, jeigu testamento sudarymo datos ir vietos negalima nustatyti kitais būdais arba jos nėra aiškios iš kitų aplinkybių.

  Pagal teismų praktiką testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Testamentų, kaip vienašalių sandorių, sudarymui ir galiojimui taikytini bendrieji sandoriams (CK pirmosios knygos II dalis ,,Sandoriai“) ir specialieji – paveldėjimo teisės normų (CK 5.15–5.18 straipsniai, 5.28, 5.30 straipsniai, 5.35 straipsnis, kt.) – nustatyti reikalavimai. Testamentą testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo (CK 5.18 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39-916/2018).

  Remiantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras taip pat gali būti civilinių ginčų taikinimo tarpininku (mediatoriumi), kai sprendžiami ginčai. Pagal minėto įstatymo 26 str. vieni iš notarų atliekamų notarinių veiksmų: 1) tvirtina sandorius, 2) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus, 3) priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus ir pan. Tokie notaro veiklos ypatumai lemia, kad jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai, savo funkcijas jis turi atlikti, tiksliai laikydamasis notaro veiklą ir teisinius santykius, su kuriais susijęs atliekamas notarinis veiksmas, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, o jeigu notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų – atsisakyti atlikti tokį veiksmą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-43-378/2019).

  Asmuo nuvykęs pas notarą gali sudaryti oficialųjį testamentą, kurį patvirtina notaras. Toks asmuo, remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ už testamento patvirtinimą privalo mokėti 5,79 – 28,96 Eur.

  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.35 str. 3 d. yra nurodyta, kad testatorius taip pat gali panaikinti oficialųjį testamentą, paduodamas pareiškimą sudaryto testamento saugotojui arba testamentą patvirtinusiai įstaigai. Pareiškime testatoriaus parašas turi būti paliudytas įstatymų nustatyta tvarka. To pačio straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą ar tą jo dalį, kuri prieštarauja vėliau sudarytam testamentui. Esamoje praktikoje sudarius oficialųjį testamentą šis testamentas yra panaikinamas pas tą patį notarą. Nuvykus pas notarą panaikinti sudaryto testamento yra pasirašomas pareiškimas dėl testamento panaikinimo. Tokiu atveju, apie testamento panaikinimą yra informuojamas Testamentų registras. Toks asmens valinis veiksmas reiškia, kad paveldėjimo santykiai pagal testamentą yra pasibaigę. Taigi, sudarant naują testamentą, po pirmojo testamento panaikinimo, pirmasis testamentas nustoja galioti.

  Taip pat, teismų praktikoje yra nurodoma, kad testatorės valia sudaryti naują testamentą buvo išreikšta ir jai prašant panaikinti pirmąjį testamentą – nors notarė testatorei išaiškino antrojo testamento surašymo pasekmes, t. y. kad vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą – LR CK 5.35 str. 2 d., tačiau testatorė dėl pirmojo testamento panaikinimo surašė pareiškimą, kas tik dar kartą patvirtina jos valingą siekį panaikinti pirmąjį testamentą (Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-23-336/2014).