Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus žemės klausimais

  Į teisės kliniką kreipėsi garbaus amžiaus pora, manydama, kad valstybė be priežasties siekia atimti iš jų dalį žemės.

  LR Civilinio kodeksas, o tiksliau – 4.67 str. (Daikto paėmimas) numato esmines sąlygas daikto paėmimui – gali būti tik įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, bei turi būti tinkamai atlyginta.
  “Valstybei paimti daiktą iš savininko visuomenės poreikiams teisingai atlyginant, taip pat valstybei neatlygintinai paimti daiktą, kaip sankciją už teisės pažeidimą, leidžiama tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.”

  Teismų praktikoje įstatymo nustatyti atvejai yra šiek tiek sukonkretinti – ribojant nuosavybės teises visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: 1) ji gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; 2) ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, visuomenei būtinus konstituciškai svarbius tikslus; 3) turi būti paisoma proporcingumo principo.

  Kalbant apie teisingą atlyginimą nusavinant daiktą ar jo dalį, teismai konkrečiai pasisako ir nurodo, kokie kriterijai turi būti patenkinti, kad ši įstatyme numatyta sąlyga būtų išpildyta: 1) savininkui turi būti atlyginamas praradimas, kurį jis patiria netekdamas savo turto; 2) asmuo, kurio nuosavybė paimama visuomenės poreikiams, turi teisę reikalauti, jog nustatytas atlyginimas būtų lygiavertis paimamai nuosavybei; 3) priimant sprendimą dėl nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams, tuo pat metu turi būti nustatomas ir atlyginimo už paimamą nuosavybę dydis, taip pat nustatoma, kokia tvarka savininkui bus atlyginama už paimamą nuosavybę; 4) įstatymu nustatytai valstybės ar savivaldybės institucijai, turinčiai teisę priimti sprendimą dėl nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams, tenka pareiga iš anksto (dar prieš priimant sprendimą) informuoti savininką apie ketinimą paimti iš jo nuosavybę visuomenės poreikiams, taip pat apie tai, kaip ir kokia tvarka savininkui bus atlyginama; 5) nustatytas atlyginimas turi būti lygiavertis paimamai nuosavybei. (Bylos Nr. 3K-3-180-684/2016)

  Taip pat pažymėtina, jog žemės sklypo vertė priklauso ir nuo jo naudojimo paskirties. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus.